فهرست دروس و روند حرکت در دوره ی جامع مقدماتی داستان نویسی حیرت

 

فهرست دروس و روند حرکت در دوره ی جامع مقدماتی داستان نویسی:

 

 

عنوان درس

ساعات آموزشی

نوع واحد

مدرس

پیش نیاز

1

عناصر داستان مقدماتی

24

پایه – اجباری

مجید خادم

2

ساختار داستان

48

پایه – اجباری

مجید خادم

عناصر داستان مقدماتی

3

کارگاه عملی داستان نویسی 1

24

تخصصی – اجباری

مجید خادم

عناصر داستان مقدماتی

4

کارگاه عملی داستان نویسی 2

24

تخصصی – اجباری

سمیه برازجانی

ساختار داستان  و عملی 1

توضیحات:

 • در پایان دوره ی مقدماتی، گواهی پایان دوره تقدیم هنرجو خواهد شد. ارائه ی گواهی منوط به گذراندن موفقیت آمیز تمامی 4 درس فوق و ارائه ی داستان پایان دوره ی مقدماتی خواهد بود.

 • پس از طی دوره ی مقدماتی داستان نویسی در مدرسه ی حیرت، هنرجو می تواند برای ادامه ی تحصیل در مقطع پیشرفته، به دوره ی جامع پیشرفته (داستان بزرگسال) و یا دوره ی جامع پیشرفته ی ادبیات داستانی کودک و نوجوان وارد شود.

 • بدیهی است که شرکت در هر دو دوره ی پیشرفته نیز مقدور است. البته این امر نیاز به برنامه ریزی دقیق تر، تلاش و صرف زمان بیشتری خواهد داشت.

فهرست دروس و روند حرکت در دوره ی جامع پیشرفته ی داستان نویسی:

 

 

عنوان درس

ساعات آموزشی

نوع واحد

مدرس

پیش نیاز

1

عناصر داستان تکمیلی

24

پایه – اجباری

مجید خادم

پایان دوره ی مقدماتی

2

زبانِ داستان

24

پایه – اجباری

سمیه برازجانی

پایان دوره ی مقدماتی

3

تحلیل و نقد و بررسی داستان کوتاه جهان

24

پایه – اجباری

گروه مدرسین: تحلیلگران و منتقدین برجسته ی استان

پایان دوره ی مقدماتی

4

تاریخ ادبیات داستانی جهان(تحلیل مکاتب ادبی)

24

پایه – اجباری

مجید خادم

5

کارگاه عملی داستان نویسی 3 (تخصصی داستان کوتاه)

48

تخصصی – اجباری

مجید خادم

پایان دوره ی مقدماتی

6

کارگاه عملی داستان نویسی 4 (تخصصی رمان)

48

تخصصی – اجباری

مهدی جعفری

کارگاه عملی 1 و 2

7

کارگاه عملی داستان نویسی 5

24

تخصصی – اختیاری

استاد مهمان از نویسندگان برجسته کشور

کارگاه عملی 1 و 2 و 3

8

کارگاه عملی داستان نویسی 6

24

تخصصی – اختیاری

استاد مهمان از نویسندگان برجسته کشور

کارگاه عملی 1 و 2 و 3 و 4

9

شناخت نظریه های ادبی

24

تخصصی – اختیاری

سمیه برازجانی

پایان دوره ی مقدماتی

10

روایت در متون داستانی

24

تخصصی – اختیاری

رضا بهاری زاده – دکتر طاهره جوشکی

پایان دوره ی مقدماتی

11

ادبیات داستانی پایداری

24

تخصصی – اختیاری

میثم محمدی

پایان دوره ی مقدماتی

12

شناخت انواع داستانی کهن و نوین (از اسطوره تا داستان های مینی مالیستی)

24

تخصصی – اختیاری

گروه مدرسین

پایان دوره ی مقدماتی

13

ادبیات داستانی مدرن(خاستگاه ها و استلزامات)

24

تخصصی – اختیاری

امیرحسین طاهری نژاد

پایان دوره ی مقدماتی

14

تاریخ ادبیات داستانی ایران

24

تخصصی – اختیاری

مجید خادم

15

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

24

تخصصی – اختیاری

فرشید فرهمندنیا

پایان دوره ی مقدماتی

16

جریان شناسی ادبیات داستانی معاصر ایران و جهان

24

تخصصی – اختیاری

بیژن کیا

پایان دوره ی مقدماتی

17

دوره ی جامع عمومی تاریخ هنر جهان

96

تخصصی – اختیاری

مجید خادم

18

نقد ادبی و هنری

24

تخصصی – اختیاری

دکتر فرشید سادات شریفی

پایان دوره ی مقدماتی

 

فهرست دروس و روند حرکت در دوره ی پیشرفته ی داستان نویسی کودک و نوجوان:

عنوان درس

ساعات آموزشی

نوع واحد

مدرس

پیش نیاز

1

اصول و مبانی ادبیات داستانی کودک و نوجوان

24

تخصصی-اجباری

الهام مزارعی

پایان دوره مقدماتی

2

مبانی تکمیلی ادبیات کودک و نوجوان

24

تخصصی-اجباری

الهام مزارعی

اصول و مبانی ادبیات داستانی کودک و نوجوان

3

کارگاه عملی 1

24

تخصصی-اجباری

الهام مزارعی

اصول و مبانی ادبیات داستانی کودک و نوجوان

4

کارگاه عملی 2

24

تخصصی-اجباری

احمد اکبرپور

کارگاه عملی 1 – اصول و مبانی ادبیات داستانی کودک و نوجوان

توضیحات:

 • هنرجویان می توانند پس از طی دوره ی جامع مقدماتی داستان نویسی در مدرسه ی داستان نویسی حیرت، مستقیما وارد دوره ی آموزشی جامع پیشرفته ی داستان نویسی کودک و نوجوان شده و پس از طی چهار کارگاه این دوره، از مدرسه ی داستان فارغ التحصیل شوند. قابل ذکر است که گواهی نهایی فارغ التحصیلی منوط به طی کردن موفقیت آمیز هر دو دوره خواهد بود.

 • همچنین امکان گذراندن چهار درس این دوره هم زمان با دوره ی جامع مقدماتی داستان نویسی (با مشاوره و هماهنگی مدرسین و مشاورین مدرسه) وجود خواهد داشت.

 • شرکت هنرجویان فارغ التحصیل در بخش ادبیات داستانی کودک و نوجوان، در کارگاه های جامع پیشرفته ی داستان نویسی مدرسه ی داستان نویسی حیرت، برای تقویت مهارت های داستان نویسی، بلامانع و البته بسیار مفید است.

 

ترتیب پیشنهادی درس ها

 

ترم 1  

ترم 2  

 • عناصر داستان مقدماتی

 • کارگاه عملی 1

 • ساختار داستان

ترم 3  

ترم 4  

 • کارگاه عملی 2

 • تاریخ ادبیات داستانی جهان

 • کارگاه عملی 3

 • زبان داستان

ترم 5  

ترم 6  

 • تحلیل داستان کوتاه جهان

 • عناصر داستان تکمیلی

 • کارگاه عملی 4

 • درس اختیاری1

 • درس اختیاری2

 

پس از پایان دوره، برنامه های زیر بنا به صلاحدید هنرجویان قابل اجرا است: 

* شرکت در سایر کارگاه های اختیاری.

* بازآموزی یا تمرین بیشتر در کارگاه های قبلی.

* برگزاری کارگاه های عملی خصوصی و نیمه خصوصی ویژه ی آماده سازی آثار هنرجویان متقاضی جهت انتشار.

* ایجاد گروه های چند نفره ی جمع خوانی ویژه ی آماده سازی آثار هنرجویان متقاضی جهت انتشار.

* برگزاری کارگاه های خاص با موضوعات مورد نظر هنرجویان توسط مدرسین مورد نظر آنان.