عنوان درس : ادبيات مدرن : خاستگاه ها و استلزامات

مدرس : امیر حسین طاهری نژاد

 

سرفصل جلسات :

1)      چرخش كوپرنيكي ادبيات در يونان ( گذار از اپيك به تراژيك)

2)      ادبيات گوتيك و مساله رمانتيسم ( دقيقه ي شر ريشه اي: خون آشام ها و بازگشت مرده)

3)      ادبيات مدرن و شادي فرم ( دقيقه ي شوخي هاي بي كران: لارنس استرن)

4)      انسان پروبلماتيك و مساله لوكاچ (دقيقه فلوبر: امر گشوده یا ورطه؟)

5)      ادبيات و حلقه گناه ( دقيقه ي داستايوفسكي )

6)      ادبيات و آگاهي مدرن از زمان (دقيقه بيداري پروست)

7)      ادبيات و امر نامتناهي ( راه هاي ناهموار قصر)

8)      ادبيات آنتي – آنتروپومورفيسم ( دقيقه ي كافكا)

9)     ادبيات آنتي – آنتروپومورفيسم ( دقيقه ي بكت)

10)   ادبيات مدرن: آوايي بي دهان ( دقيقه ي ملادن دالر)

11)   بحران شخصيت ( دقيقه روبرت موزيل)

12)   ادبيات مدرن و مساله تاريخ (ویرانی يا غايت؟ )