عنوان درس: تاریخ ادبیات داستانی جهان(تحلیل مکاتب ادبی)

مدرس : مجید خادم

سرفصل جلسات :

 • ادبیات داستانی جهان باستان(بین النهرین، ایران، مصر، یونان و روم)

 • ادبیات داستانی مسیحیت و اروپای قرون وسطی

 • ادبیات داستانی رنسانس و باروک

 • کلاسیسیسم و نئو کلاسیسیسم

 • رومانتیسم

 • رئالیسم و ناتورالیسم

 • مکتب پارناس و سمبولیسم

 • ادبیات داستانی قرن بیستم 1 (مکاتب روسی، اکسپرسیونیسم، کوبیسم و … )

 • ادبیات داستانی قرن بیستم 2 (دادا و سوررئالیسم و…)

 • ادبیات داستانی قرن بیستم 3 (اگزیستانسیالیسم و ادبیات فلسفه گرا و …)

 • ادبیات داستانی قرن بیستم 4 (ظهور فرم های متنوع و دگردیسی رمان و رمان نو)

 • ادبیات داستانی قرن بیستم 5 (پست مدرنیسم)