عنوان درس: تحلیل و نقد و بررسی داستان کوتاه جهان

پایه-اجباری       3واحد

مدرس :  مجید خادم

سرفصل جلسات :

 • تعریف مفاهیم اولیه

 • تحلیل و نقد و بررسی داستان های کوتاهی از گوگول و آلن پو

 • کار عملی هنرجویان

 • تحلیل و نقد و بررسی داستان کوتاهی از چخوف و جویس

 • کار عملی هنرجویان

 • تحلیل و نقد و بررسی داستان کوتاهی از ویرجینیا ولف و فاکنر

 • کار عملی هنرجویان

 • تحلیل و نقد و بررسی داستان کوتاهی از همینگوی و کارور

 • کار عملی هنرجویان

 • تحلیل و نقد و بررسی داستان کوتاهی از کالوینو و سالینجر

 • کار عملی هنرجویان

 • تحلیل و نقد و بررسی داستان کوتاهی از بورخس و بارتلمی

 • کار عملی هنرجویان

 • سرفصل دروس این کارگاه به طور اساسی در حال تغییر و تکمیل است و به زودی در سایت، درج خواهد شد.