عنوان درس: ساختار داستان 1 

مدرس : مجید خادم

سرفصل جلسات :

 • مقدمات

 • آشنایی مختصر با هنر و فلسفه ی هنر

 • هنرمند و برخورد هنری با جهان پیرامون و شناخت هنری از جهان

 • آشنایی با عناصر پایه ای ساختار داستان 1 : تخیل و معنا

 • آشنایی با عناصر پایه ای ساختار داستان 2 : موضوع وایده  1

 • آشنایی با عناصر پایه ای ساختار داستان 2 : موضوع وایده 2

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 1: حادثه

 • آشنایی با عناصر ساختار داستان 2 : پیرنگ

 • مطالعه و تحلیل و مقایسه ی سه داستان کوتاه از هدایت ، جمالزاده ، آل احمد (مرور عملی مباحث قبل)

 • کار عملی ایده و پیرنگ روی یک موضوع مشخص

 • آشنایی با عناصر ساختار داستان 3 : موقعیت

 • پخش فیلم و تحلیل ساختار آن