عنوان درس: ساختار داستان 2

مدرس : مجید خادم

سرفصل جلسات :

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 4: شخصیت 1

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 4: شخصیت 2

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 5: حادثه ی محرک 1

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 5: حادثه ی محرک 2

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 6: پیشروی داستان 1

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 6: پیشروی داستان 2

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 6: پیشروی داستان 3

 • آشنایی با عناصر ساختاری داستان 7 و 8 و 9 : بحران ، نقطه اوج ، گره گشایی

 • تحلیل و بررسی الگوی فرمی و ساختاری رمان پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی

 • تحلیل و بررسی الگوی فرمی و ساختاری رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

 • تحلیل و بررسی الگوی فرمی و ساختاری رمان اگر شبی از شب های زمستان مسافری اثر ایتالو کالوینو

 • پخش فیلم و تحلیل ساختار آن