عنوان درس: زبانِ داستان

مدرس : سمیه برازجانی

 

سرفصل جلسات : 

 

 1_ تاریخ زبان فارسی

2- سیر تحول و تطور زبان فارسی

3- توانمندی ها و ضعف های زبان فارسی

4- زبان باطل

5-اشکال شش گانه ی زان از منظر یاکوبسن

6- زبان ادبی و زبان روزمره

7- آشنایی زدایی، هنجارگریزی، قاعده افزایی

8- نشانه شناسی در زبان

9- زبان خنثی از منظر رولان بارت

10- بینامتنیت و منطق مکالمه از منظر باختین

11- ساختارگرایی از منظر سوسور

12- پساساختارگرایی و دیفرنس از منظر ژاک دریدا