عنوان درس: عناصر داستان (تکمیلی)

مدرس : مجید خادم

سرفصل جلسات :

 • ماهیت داستاندر تعریف فرم بنیادین آن 1

 • ماهیت داستان در تعریف فرم بنیادین آن 2

 • راوی و زاویه دید 1

 • راوی و زاویه دید 2

 • راوی و زاویه دید 3

 • راوی و زاویه دید 4

 • ابزارهای روایت

 • بحث آزاد حول مباحث جلسات قبل

 • تعلیق در داستان

 • دیالوگ نویسی 1

 • دیالوگ نویسی 2

 • دیالوگ نویسی 3

 • بر اساس نیاز هنرجویان، مباحث این کارگاه انعطاف پذیر و به تشخیص مدرس، قابل تغییر خواهند بود.