ضرورت مطالعه ی تاریخ هنر                                  معرفی کارگاه و اهداف و روند آموزشی                                    سرفصل 24 جلسه ای
   18     94     th (2)