لیست هنرجویان واحد تخصصی ادبیات داستانی کودک و نوجوان مدرسه ی داستان حیرت

این واحد از ترم چهارم سال 1395 شروع به جذب هنرجو کرده است.

1 – فاطمه باقریان

2 – نازنین نیکوسرشت

3 – زهرا لطیفی

4 – محسن رحیمی زاده

5 – مرجان رزمی

6 – محمد داوودی

7 – صدیقه عباسی

نظرات