لیست هنرجویان دوره ی مقدماتی

1 سعیده موسوی 2 علیرضا حیات بخش 3 شهرزاد یوسفی 4 محبوبه شجاع کردار 5 مریم رمضانی 6 مژگان نعمتی 7 شهربانو امیری 8 الهام اتحادنژاد 9 سروش تریچی 10 شقایق خلیلی 11 مهدی نوری 12 زهرا زارع 13 لیلا راستی 14 مهرداد صیافان 15 امیدرضا کشاورز 16 زهرا بابایی 17 محمدرضا خانپور 18 فاطمه […]

اولین کتاب مستقل یکی از فارغ التحصیلان مدرسه ی داستان نویسی حیرت با حمایت صندوق مالی مدرسه منتشر می شود.

در آخرین جلسه ی صندوق مالی حیرت و با تصویب اعضا، رمانی مستقل اثر آقای سعید احمدزاده با حمایت مالی صندوق مدرسه وارد مراحل نشر شد. به نظر می رسد تا پیش از پایان امسال، دومین اثر داستانی اعضای صندوق نیز انتخاب و فرآیند آماده سازی برای انتشار آن تکمیل و برای ناشر ارسال شود. […]

خنده های عباس – مسلم هاشمی (داستان پایان دوره مقدماتی)

به نام خدا خنده های عباس وحید یادش می آمد که شب آرامی بود. صدای شلیک های بی هدف، با فاصله و گاهی پشت سر هم را از دور می شنید. کنار عباس و بچه های دیگر، پشت یک خاکریز، اسلحه به دست، روی دو پا نشسته بود و برای اینکه پایش درد نگیرد مدام […]