برنامه ی دروس ترم پاییز-زمستان 1396

  15 تا 17 17 تا 19 شنبه عناصر داستان مقدماتی مدرس: مجید خادم نشست آزاد داستان خوانی شهر کاغذی یک شنبه عناصر داستان تکمیلی مدرس: مجید خادم زبان داستان مدرس: سمیه برازجانی دوشنبه کارگاه عملی 1 مدرس: مجید خادم ساختار داستان (گروه جدید) مدرس: مجید خادم سه شنبه   نشست آزاد داستان خوانی خانه هنر پنج شنبه ساختار […]