نمودار راهنمای مسیر دوره های مقدماتی و پیشرفته ی داستان نویسی مدرسه ی حیرت

دوستان عزیز، با توجه به درخواست های مکرر هنرجویان، مسیر گذراندن دروس دوره ها به شکل نموداری ارائه شد تا بتوان برنامه ریزی بهتری انجام داد. (اطلاعات بیشتر و کامل تر را به راحتی  می توانید در بخش های مختلف همین سایت، پیدا کنید) طی دروس کارگاه ها با رعایت این ترتیب، باعث رسیدن به […]

نظرات عمومی هنرجویان در رابطه با مدرسه ی داستان نویسی حیرت

نظرات و پیشنهادات شما هنرجویان عزیز در جهت راهنمایی سایر هنرجویان و همچنین بهبود کیفی روند آموزشی مدرسه می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. لطفاً ابتدای هر نظر، عنوان موضوعی که در رابطه با آن نظر داده اید را درج کنید. عنوان نظرات کلی در رابطه با مدرسه را «عمومی» بگذارید.

نظرات و پیشنهادات هنرجویان در رابطه با دروس تاریخ ادبیات داستانی ایران – و- ادبیات داستانی پایداری – و – جریان شناسی ادبیات داستانی ایران و جهان – و – بررسی متون داستانی به زبان انگلیسی

نظرات و پیشنهادات شما هنرجویان عزیز در جهت راهنمایی سایر هنرجویان و همچنین بهبود کیفی روند آموزشی مدرسه می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.