گالری تصاویر >> ورکشاپ تخصصی داستان نویسی با موضوع کمپوزیسیون در داستان همزمان با اختتامیه دوره دوم جشنواره سراسری