گالری تصاویر >> اولین دوره برگزاری کارگاه های مدرسه ی داستان نویسی حیرت 1391-1392