گالری تصاویر >> جلسه نقد مجموعه داستان "از حیرت تا گرسنگی" اثر مجید خادم و رضا بهاری زاده - 1393