logo

سطح متوسط و عالی ادبیات داستانی-داستان کوتاه و رمان

فهرست دروس و روند حرکت در سطح متوسط و عالی ادبیات داستانی بزرگسالان

فهرست دروس و روند حرکت در سطح متوسط ادبیات داستانی بزرگسال

 

عنوان درس

ساعات آموزشی

نوع واحد

مدرس

پیش نیاز

1

تاریخ ادبیات داستانی جهان(تحلیل مکاتب ادبی)

24

پایه - اجباری

مجید خادم

-

2

ویرایش و درست نویسی

48

تخصصی  - اجباری

مسعود هوشیار

پایان دوره ی مقدماتی

3

عناصر تکمیلی روایت

24

تخصصی - اجباری

مجید خادم

پایان دوره ی مقدماتی

4

عملی 3 (تخصصی داستان کوتاه)

48

تخصصی-اجباری

مجید خادم

عناصر تکمیلی روایت و ویرایش و درست نویسی

 

 

فهرست دروس و روند حرکت در سطح عالی ادبیات داستانی بزرگسال

 

عنوان درس

ساعات آموزشی

نوع واحد

مدرس

پیش نیاز

1

تاریخ ادبیات داستانی جهان(تحلیل مکاتب ادبی)

24

پایه - اجباری

مجید خادم

-

2

ویرایش و درست نویسی

48

تخصصی  - اجباری

مسعود هوشیار

 

3

عناصر تکمیلی روایت

24

تخصصی - اجباری

مجید خادم

 

4

عملی 3 (تخصصی داستان کوتاه)

48

تخصصی-اجباری

مجید خادم

عناصر تکمیلی روایت و ویرایش و درست نویسی

 

 


ثبت نظرشما