logo

نظرات، توصیه ها و پیشنهادات هنرجویان قبلی در مورد کارگاه های تاریخ ادبیات داستانی غرب و ویرایش و درست نویسی

نظرات، توصیه ها و پیشنهادات هنرجویان قبلی در مورد کارگاه های تاریخ ادبیات داستانی غرب و ویرایش و درست نویسی

نظرات و پیشنهادات شما هنرجویان عزیز برای راهنمایی سایر هنرجویان و همچنین بهبود کیفی روند آموزشی مدرسه می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.


ثبت نظرشما