logo

نظرات، توصیه ها و پیشنهادات هنرجویان قبلی در مورد کارگاه های تاریخ ادبیات داستانی غرب و ویرایش و درست نویسی

نظرات، توصیه ها و پیشنهادات هنرجویان قبلی در مورد کارگاه های تاریخ ادبیات داستانی غرب و ویرایش و درست نویسی

نظرات و پیشنهادات شما هنرجویان عزیز برای راهنمایی سایر هنرجویان و همچنین بهبود کیفی روند آموزشی مدرسه می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.


ثبت نظرشما

باسلام و تشکر خدمت استاد مجید خادم 

(تشکر از مدرسه داستان نویسی حیرت برای فعالیت بسیار سازنده و خوب این مجموعه)

کارگاه تاریخ هنر بسیار کارگاه خوب از نظر بینش و دیدگاه و قدرت تحلیل بسیار خوب آثار هست .

هنرجویان این کارگاه اگر با مطالعه قبلی و تحلیل خود نصبت به آثار هنری وارد 

هر جلسه از کارگاه شوند بسیار بار علمی و تحلیلی مفیدی خواهد داشت که باعث شناخت و درک بهتر آثار هنری میشود.                "باتشکر از مدرسه حیرت "