logo

نظرات، توصیه ها و پیشنهادات هنرجویان قبلی در مورد کارگاه های عملی 1 و عملی 2

نظرات، توصیه ها و پیشنهادات هنرجویان قبلی در مورد کارگاه عملی 1 و عملی 2

نظرات و پیشنهادات شما هنرجویان عزیز برای راهنمایی سایر هنرجویان و همچنین بهبود کیفی روند آموزشی مدرسه می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.


ثبت نظرشما