برنامه ی دروس ترم پاییز-زمستان 1396

  15 تا 17 17 تا 19 شنبه عناصر داستان مقدماتی مدرس: مجید خادم نشست آزاد داستان خوانی شهر کاغذی یک شنبه عناصر داستان تکمیلی مدرس: مجید خادم زبان داستان مدرس: سمیه برازجانی دوشنبه کارگاه عملی 1 مدرس: مجید خادم ساختار داستان (گروه جدید) مدرس: مجید خادم سه شنبه   نشست آزاد داستان خوانی خانه هنر پنج شنبه ساختار […]

برنامه ی دروس ترم بهار و تابستان 1396

  16 تا 18 18 تا 20 شنبه عناصر داستان مقدماتی مدرس: مجید خادم (15 تا 17)  نشست آزاد داستان خوانی و نقد و بررسی داستان – شهر کاغذی (17 تا 19) یک شنبه ساختار داستان (گروه ترم پیش) مدرس: مجید خادم کارگاه عملی داستان نویسی 2 مدرس: سمیه برازجانی دوشنبه کارگاه عملی داستان نویسی 1 مدرس: مجید خادم کارگاه عملی […]