مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

سایت شخصی غزاله سبوکی

فارغ التحصیل حیرت

نام نام خانوادگی: غزاله سبوکي

سوابق تحصیلی

کارشناسی فلسفه محض از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد فلسفه  (گرایش فلسفه تطبیقی)از دانشگاه تبریز 1394