مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

لیست کتاب‌های منتشر شده در حیرت

مجموعه‌داستان کوتاه جمعی "ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران" – جلد دوم به کوشش: مجید خادم

مجموعه‌داستان کوتاه جمعی “ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران” – جلد دوم

جزئیات بیشتر...
فهم داستان - درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون» جلد دوم

فهم داستان – درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون» جلد دوم اثر مجید خادم

جزئیات بیشتر...
مجموعه‌داستان "از خیابان دوباره شب را آغاز کن "

مجموعه‌داستان “از خیابان دوباره شب را آغاز کن ” اثر بهنام شیرالی

جزئیات بیشتر...

رمان “بن‌بست” اثر مژگان نعمتی

جزئیات بیشتر...
کتاب داستان "ما محتضران مجلوق"

کتاب داستان “ما محتضران مجلوق” اثر مجید خادم

جزئیات بیشتر...
مجموعه‌داستان "مادرپریشی"

مجموعه‌داستان “مادرپریشی” اثر نرجس امینی

جزئیات بیشتر...
کتاب سی‌وششم: مجموعه‌داستان "جرگۀ تباه"

مجموعه‌داستان “جرگۀ تباه” اثر حمید شهریاری

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

مجموعه‌خاطرات جمعی “از دویدن‌ها و پندارها”

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

مجموعه‌خاطرات جمعی “از جنایت‌های خاموش” به کوشش مجید خادم و غزاله سبوکی

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

مجموعه‌داستان کوتاه جمعی “ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران” به کوشش مجید خادم

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

رمان “کارکشته – روزگار دودکیِ آقای پیاز” اثر محمدسعید احمدزاده

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “یک شیشه اشک جمع کرده بود” اثر سیروس صفایی

جزئیات بیشتر...