مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

استاد داستان نویسی

محمدسعید احمدزاده

داستان‌نویس و مدرس ادبیات داستانی

مدرس تخصصی کارگاه «مشاورۀ تخصصی سطح 4 متوسط» در آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت

تدریس ادبیات داستانی از سال 1400